PSG对摩纳哥在梅西(Messi)的摩纳哥之前感到失望,Mbappe保持沉默

PSG对摩纳哥Zài梅西(Messi)的摩纳哥之前感到失望,Mbappe保持沉默
  Fù责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可Zhèng:1749/GP-TTTT
河内信Xī于2017年4月28日发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),VinhomesLǜ湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星Zuò – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内